Starosta Brzeski wita

kontaktKontakt Mapa Ziemi Brzeskiej Wyślij e-kartkę z Ziemi Brzeskiej

Starosta
Wicestarosta
Sekretarz/Skarbnik
Wydziały

organizacyjny
biuro obsługi rady
spraw obywatelskich i
zarządzania kryzysowego
finansowo-budżetowy
komunikacji i transportu
geodezji
edukacji
architektury i budownictwa
ochrony środowiska
administracyjno-
gospodarczy
rozwoju powiatu
inwestycji i promocji
zespół do spraw orzekania
o niepełnosprawności
stanowisko do spraw
zdrowia
rzecznik konsumentów
stanowisko do spraw
kontroli
punkt paszportowy
Sprawy, które można załatwić w Starostwie
MAPY OSUWISK
Akty prawne
Regulamin Starostwa
Kodeks pracowników SP
Zamówienia publiczne i ogłoszenia
Wybory samorządowe2010
Oferty inwestycyjne
Udostępnianie informacji
Zarząd Powiatu
Rada Powiatu:

skład i dyżury
komisje rady
uchwały rady
terminy sesji rady
terminy posiedzeń komisji
protokoły z sesji
protokoły z komisji
Jednostki organizacyjne:
PUP
Zarząd Dróg Powiatowych ZDP
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego PINB
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie PCPR
ŚDS
inne jednostki
Edukacja:
szkoły i placówki
projekt
"gastronomia i hotelarstwo"
informator dla uczniów
sport
szkolnictwo wyższe
Zdrowie:
SP ZOZ Brzesko
PPZOL
dyżury aptek
Niepełnosprawni
Kultura:
informator kulturalny
biblioteki
muzea

Ochrona środowiska
Ochrona zabytków
Budżet
Plan rozwoju
Informacje ogólne
Zabytki
Obiekty sakralne
Szlaki turystyczne
Wypoczynek
Agroturystyka
Na śliwkowym szlaku
"E.O.CENOMA"
Kwartet na Przedgórzu
Obiekty noclegowe
Schronisko
Banki, bankomaty
Przydatne informacje
odwiedzono nas:
Licznik


 

|aktualności|galeria|kultura|zdrowie|edukacja|gminy|strategia powiatu|

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

Starostwo Powiatowe w Brzesku
ul. Głowackiego 51
32-800 Brzesko
e-mail:
budownictwo@powiatbrzeski.pl

Imię i nazwisko Stanowisko Nr pokoju Nr telefonu
Jolanta Lechowicz Dyrektor Wydziału 311 14/6631959
Jan Czernecki Podinspektor 313 14/6631352
Zbigniew Kaczmarski Inspektor 313 14/6631352
Joanna Fidelus Inspektor 310 14/6631657
Rafał Klimek Podinspektor 310 14/6631657
Wioletta Błyskal Podinspektor 310 14/6631657
Małgorzata Hołyst Podinspektor 310 14/6631657

ZADANIA WYDZIAŁU

Do zadań Wydziału Architektury i Budownictwa należy w szczególności prowadzenie spraw związanych z:
1) realizacją obowiązków organu administracji architektoniczno-budowlanej, określonych dla Starosty w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), w tym między innymi:
a) sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego w zakresie ustalonym ww. ustawą,
b) prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ww. ustawą,
c) przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy obiektów budowlanych lub wykonania robót budowlanych oraz dotyczących zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części;
2) realizacją należących do właściwości Powiatu zadań określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.), w tym:
a) prowadzenie analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego, odnoszących się do obszaru Powiatu i zagadnień jego rozwoju,
b) przygotowywanie odpowiednio opinii lub uzgodnień dotyczących rozwiązań przyjętych w projektach studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz dotyczących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin z terenu Powiatu, a także projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydawanych przez burmistrzów lub wójtów gmin Powiatu;
3) przygotowywaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych i decyzji
o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, z późn. zm.);
4) prowadzenie statystyki ruchu budowlanego na terenie Powiatu.

Copyright 2004-2011 Brzeska Witryna Internetowa